Công khai
Quay lại

THÔNG BÁO V/V KIỂM TRA ĐẦU NĂM

Ngày 31/08/2016, 07:11
QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA ĐẦU NĂM 2016-2017

PHÒNG GD&ĐT QUẬN Ô MÔN

TRƯỜNG TH NGUYỄN HỮU CẢNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

   Số: …../QĐKT-THNHC                                   Thới An, ngày 1 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Tổ chức hoạt động kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục

 

 
   
 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HỮU CẢNH

 

Căn cứ thông tư số 41/2010/TT-BGD ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành điều lệ trường tiểu học;

          Căn cứ quyết định số: 2532/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Ủy Ban Nhân dân quận Ô Môn về việc đổi tên trường tiểu học số 2 Thới An Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh;

          Căn cứ quyết định số 1122/QĐ-PGD ĐT ngày 11 tháng 12 năm 2014 trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn về việc điều động, bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh;

          Xét yêu cầu công tác, phẩm chất, năng lực của cán bộ, giáo viên năm học 2016 -2017,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

          Điều 1. Thành lập tổ kiểm tra các hoạt động thực hiện nhiệm vụ giáo dục của nhà trường trong tháng 9 năm 2016, gồm các đồng chí có tên sau:

          -Tổ trưởng: Ông Bành Tấn Phú.

          - Phó tổ trưởng: Ông Huỳnh Công Huy

          - Thư ký: Ông Nguyễn Thành Thống – Tổ trưởng tổ Văn Phòng

          - Ủy viên:

          Điều 2: Tổ kiểm tra có trách nhiệm tổ chức kiểm tra các hoạt động của đơn vị bao gồm:  Kiểm tra việc tuyển sinh; Kiểm tra việc phân công đầu năm; Kiểm tra việc thu chi đầu năm. Thời gian kiểm tra bắt đầu 7 giờ 30 phút ngày 06 tháng 9 đến hết ngày 20 tháng 9 năm 2016.

          Điều 3. Các ông bà có tên ở điều 1, các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh, Ban giám hiệu trường, Giáo viên chủ nhiệm các lớp chịu  trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận :                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;

- Lưu : VT.

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT QUẬN Ô MÔN

TRƯỜNG TH NGUYỄN HỮU CẢNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 

Số:       /BB-THNHC

 

Thới  An,  ngày...tháng... năm 20…..

BIÊN BẢN

Về việc kiểm tra công huy động học sinh đầu năm

Năm học 2016-2017

Căn cứ Quyết định số …/QĐ-THNHC ngày 01/9/2016 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh về việc kiểm tra công tác huy động học sinh đầu năm đối với giáo viên chủ nhiệm các lớp ;

 Hôm nay, hồi 7 giờ 30 ngày  6/9/2016 Ban kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tình hình huy động học sinh ra lớp đối với tất  các lớp học của trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh :

I. Thành phần gồm có:

1. Đại diện Ban Tự kiểm tra

- Ông (Bà) : Bành Tấn Phú, chức vụ : P. Hiệu trưởng – trưởng ban

- Ông (Bà) : Huỳnh Công Huy, chức vụ : Tổng Phụ trách Đội – Phó ban

- Ông (Bà) : Nguyễn Thành Thống, chức vụ : TT tổ Văn phòng - Ủy viên

2. Đối tượng được kiểm tra:

- Là giáo viên chủ nhiệm 22 lớp.

II. Nội dung kiểm tra:

 1. Lớp 1A - GV chủ nhiệm: Hà Ngọc Thu
 • Tổng số học sinh hiện tại : ........
 • Tổng số học sinh phải huy động : ............. Đạt tỷ lệ : ..........%
 • Tổng số học sinh thuộc hộ nghèo: ......; Cận nghèo: .........
 1. Lớp 1B - GV chủ nhiệm: Nguyễn Đoàn Diễm Trang
 • Tổng số học sinh hiện tại : ........
 • Tổng số học sinh phải huy động : ............. Đạt tỷ lệ : ..........%
 • Tổng số học sinh thuộc hộ nghèo: ......; Cận nghèo: .........
 1. Lớp 1C - GV chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thu Vân
 • Tổng số học sinh hiện tại : ........
 • Tổng số học sinh phải huy động : ............. Đạt tỷ lệ : ..........%
 • Tổng số học sinh thuộc hộ nghèo: ......; Cận nghèo: .........
 1. Lớp 1D - GV chủ nhiệm: Bùi Thị Thúy Ái
 • Tổng số học sinh hiện tại : ........
 • Tổng số học sinh phải huy động : ............. Đạt tỷ lệ : ..........%
 • Tổng số học sinh thuộc hộ nghèo: ......; Cận nghèo: .........
 1. Lớp 2A - GV chủ nhiệm: Trần Thị Bạch Tuyết
 • Tổng số học sinh hiện tại : ........
 • Tổng số học sinh phải huy động : ............. Đạt tỷ lệ : ..........%
 • Tổng số học sinh thuộc hộ nghèo: ......; Cận nghèo: .........
 1. Lớp 2B - GV chủ nhiệm: Nguyễn Thị Phượng
 • Tổng số học sinh hiện tại : ........
 • Tổng số học sinh phải huy động : ............. Đạt tỷ lệ : ..........%
 • Tổng số học sinh thuộc hộ nghèo: ......; Cận nghèo: .........
 1. Lớp 2 C- GV chủ nhiệm: Bùi Thị Bé
 • Tổng số học sinh hiện tại : ........
 • Tổng số học sinh phải huy động : ............. Đạt tỷ lệ : ..........%
 • Tổng số học sinh thuộc hộ nghèo: ......; Cận nghèo: .........
 1. Lớp 2D - GV chủ nhiệm: Nguyễn Thị Trang
 • Tổng số học sinh hiện tại : ........
 • Tổng số học sinh phải huy động : ............. Đạt tỷ lệ : ..........%
 • Tổng số học sinh thuộc hộ nghèo: ......; Cận nghèo: .........
 1. Lớp 2Đ - GV chủ nhiệm: Phạm Thị Kim Chi
 • Tổng số học sinh hiện tại : ........
 • Tổng số học sinh phải huy động : ............. Đạt tỷ lệ : ..........%
 • Tổng số học sinh thuộc hộ nghèo: ......; Cận nghèo: .........
 1. Lớp 3A - GV chủ nhiệm: Trần Văn Hùng
 • Tổng số học sinh hiện tại : ........
 • Tổng số học sinh phải huy động : ............. Đạt tỷ lệ : ..........%
 • Tổng số học sinh thuộc hộ nghèo: ......; Cận nghèo: .........
 1. Lớp 3B - GV chủ nhiệm: Nguyễn Thị Ngọc Thêm
 • Tổng số học sinh hiện tại : ........
 • Tổng số học sinh phải huy động : ............. Đạt tỷ lệ : ..........%
 • Tổng số học sinh thuộc hộ nghèo: ......; Cận nghèo: .........
 1. Lớp 3C - GV chủ nhiệm: Phan Thanh Nga
 • Tổng số học sinh hiện tại : ........
 • Tổng số học sinh phải huy động : ............. Đạt tỷ lệ : ..........%
 • Tổng số học sinh thuộc hộ nghèo: ......; Cận nghèo: .........
 1. Lớp 3D - GV chủ nhiệm: Trần Văn Hùng
 • Tổng số học sinh hiện tại : ........
 • Tổng số học sinh phải huy động : ............. Đạt tỷ lệ : ..........%
 • Tổng số học sinh thuộc hộ nghèo: ......; Cận nghèo: .........
 1. Lớp 4A - GV chủ nhiệm: Phạm Văn Tài
 • Tổng số học sinh hiện tại : ........
 • Tổng số học sinh phải huy động : ............. Đạt tỷ lệ : ..........%
 • Tổng số học sinh thuộc hộ nghèo: ......; Cận nghèo: .........
 1. Lớp 4B - GV chủ nhiệm: Thái Thị Dúng
 • Tổng số học sinh hiện tại : ........
 • Tổng số học sinh phải huy động : ............. Đạt tỷ lệ : ..........%
 • Tổng số học sinh thuộc hộ nghèo: ......; Cận nghèo: .........
 1. Lớp 4C - GV chủ nhiệm: Phan Văn Thanh
 • Tổng số học sinh hiện tại : ........
 • Tổng số học sinh phải huy động : ............. Đạt tỷ lệ : ..........%
 • Tổng số học sinh thuộc hộ nghèo: ......; Cận nghèo: .........
 1. Lớp 4C - GV chủ nhiệm: Lâm Thị Diễm
 • Tổng số học sinh hiện tại : ........
 • Tổng số học sinh phải huy động : ............. Đạt tỷ lệ : ..........%
 • Tổng số học sinh thuộc hộ nghèo: ......; Cận nghèo: .........
 1. Lớp 5A - GV chủ nhiệm: Lê Kim Ngoan
 • Tổng số học sinh hiện tại : ........
 • Tổng số học sinh phải huy động : ............. Đạt tỷ lệ : ..........%
 • Tổng số học sinh thuộc hộ nghèo: ......; Cận nghèo: .........
 1. Lớp 5B - GV chủ nhiệm: Võ Văn Thân
 • Tổng số học sinh hiện tại : ........
 • Tổng số học sinh phải huy động : ............. Đạt tỷ lệ : ..........%
 • Tổng số học sinh thuộc hộ nghèo: ......; Cận nghèo: .........
 1. Lớp 5C - GV chủ nhiệm: Trần Thị Bạch Tuyết
 • Tổng số học sinh hiện tại : ........
 • Tổng số học sinh phải huy động : ............. Đạt tỷ lệ : ..........%
 • Tổng số học sinh thuộc hộ nghèo: ......; Cận nghèo: .........
 1. Lớp 5D - GV chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thúy Lan
 • Tổng số học sinh hiện tại : ........
 • Tổng số học sinh phải huy động : ............. Đạt tỷ lệ : ..........%
 • Tổng số học sinh thuộc hộ nghèo: ......; Cận nghèo: .........
 1. Lớp 5Đ - GV chủ nhiệm: Nguyễn Văn Minh
 • Tổng số học sinh hiện tại : ........
 • Tổng số học sinh phải huy động : ............. Đạt tỷ lệ : ..........%
 • Tổng số học sinh thuộc hộ nghèo: ......; Cận nghèo: .........

Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận.

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC KIỂM TRA

(Ghi ý kiến [nếu có], ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BAN TỰ KIỂM TRA

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT QUẬN Ô MÔN

TRƯỜNG TH NGUYỄN HỮU CẢNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 

Số:       /BB-THNHC

 

Thới  An,  ngày...tháng... năm 20…..

BIÊN BẢN

Về việc kiểm tra công tác phân công đầu năm của đơn vị

Năm học 2016-2017

Căn cứ Quyết định số …/QĐ-…… ngày …/…/…… của ………… về việc Tự kiểm tra các hoạt động của Trường (Trung tâm) …………...............................,

Hôm nay, hồi … giờ … ngày …/…/…… Ban Tự kiểm tra các hoạt động đã tiến hành kiểm tra ……………………....................................................................................

I. Thành phần gồm có:

1. Đại diện Ban Tự kiểm tra

- Ông (Bà) …………………………………, chức vụ ……………

- Ông (Bà) …………………………………, chức vụ ……………

- Ông (Bà) …………………………………, chức vụ ……………

2. Đối tượng được kiểm tra:

- …………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………

II. Nội dung kiểm tra:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận.

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC KIỂM TRA

(Ghi ý kiến [nếu có], ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BAN TỰ KIỂM TRA

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT QUẬN Ô MÔN

TRƯỜNG TH NGUYỄN HỮU CẢNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 

Số:       /BB-THNHC

 

Thới  An,  ngày...tháng... năm 20…..

BIÊN BẢN

Về việc kiểm tra việc thu các loại quỹ đầu năm của đơn vị

Năm học 2015-2016

Căn cứ Quyết định số …/QĐ-…… ngày …/…/…… của ………… về việc Tự kiểm tra các hoạt động của Trường (Trung tâm) …………...............................,

Hôm nay, hồi … giờ … ngày …/…/…… Ban Tự kiểm tra các hoạt động đã tiến hành kiểm tra ……………………....................................................................................

I. Thành phần gồm có:

1. Đại diện Ban Tự kiểm tra

- Ông (Bà) …………………………………, chức vụ ……………

- Ông (Bà) …………………………………, chức vụ ……………

- Ông (Bà) …………………………………, chức vụ ……………

2. Đối tượng được kiểm tra:

- …………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………

II. Nội dung kiểm tra:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận.

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC KIỂM TRA

(Ghi ý kiến [nếu có], ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BAN TỰ KIỂM TRA

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT QUẬN Ô MÔN

TRƯỜNG TH NGUYỄN HỮU CẢNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:          /BC-KTTHNHC

 

Thới  An,  ngày.......  tháng .......  năm 201...

 

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra Công tác tuyển sinh của đơn vi

Năm học : 2016-2017

Kính gửi: …………………………………………

Thực hiện Quyết định số …/QĐ-…… ngày …/…/…… của ………… về việc Tự kiểm tra các hoạt động của Trường (Trung tâm) ………… và Kế hoạch tự kiểm tra các hoạt động năm học 201.....-201.....,

Từ ngày …/… đến ngày …/…/……, Ban Tự kiểm tra (cán bộ kiểm tra) đã làm việc với ………… và tiến hành kiểm tra …………………….

Sau đây là kết quả kiểm tra:

1. …………………….…………………….…………………….…………(Nêu khái quát đặc điểm, tình hình tổ chức, hoạt động của đối tượng được kiểm tra liên quan đến nội dung kiểm tra)

2. Kết quả kiểm tra: …………………………………………………………….

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Nhận xét, đánh giá: …………………………………………………………..

4. Kiến nghị: ……………………………………………………………………

Trên đây là Báo cáo kết quả kiểm tra về, Ban Tự kiểm tra (cán bộ kiểm tra) xin ý kiến chỉ đạo của …………………….

 

Nơi nhận:

- …………;

- Lưu: ……

TRƯỞNG BAN TỰ KIỂM TRA

(CÁN BỘ KIỂM TRA)

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT QUẬN Ô MÔN

TRƯỜNG TH NGUYỄN HỮU CẢNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:          /BC-KTTHNHC

 

Thới  An,  ngày.......  tháng .......  năm 201...

 

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra việc phân công đầu năm của đơn vị

Năm học 2016-2017

Kính gửi: …………………………………………

Thực hiện Quyết định số …/QĐ-…… ngày …/…/…… của ………… về việc Tự kiểm tra các hoạt động của Trường (Trung tâm) ………… và Kế hoạch tự kiểm tra các hoạt động năm học 201.....-201.....,

Từ ngày …/… đến ngày …/…/……, Ban Tự kiểm tra (cán bộ kiểm tra) đã làm việc với ………… và tiến hành kiểm tra …………………….

Sau đây là kết quả kiểm tra:

1. …………………….…………………….…………………….…………(Nêu khái quát đặc điểm, tình hình tổ chức, hoạt động của đối tượng được kiểm tra liên quan đến nội dung kiểm tra)

2. Kết quả kiểm tra: …………………………………………………………….

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Nhận xét, đánh giá: …………………………………………………………..

4. Kiến nghị: ……………………………………………………………………

Trên đây là Báo cáo kết quả kiểm tra về, Ban Tự kiểm tra (cán bộ kiểm tra) xin ý kiến chỉ đạo của …………………….

 

Nơi nhận:

- …………;

- Lưu: ……

TRƯỞNG BAN TỰ KIỂM TRA

(CÁN BỘ KIỂM TRA)

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT QUẬN Ô MÔN

TRƯỜNG TH NGUYỄN HỮU CẢNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:          /BC-KTTHNHC

 

Thới  An,  ngày.......  tháng .......  năm 201...

 

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra các khoản thu của đơn vị đầu năm

Năm học : 2016-2017

Kính gửi: …………………………………………

Thực hiện Quyết định số …/QĐ-…… ngày …/…/…… của ………… về việc Tự kiểm tra các hoạt động của Trường (Trung tâm) ………… và Kế hoạch tự kiểm tra các hoạt động năm học 201.....-201.....,

Từ ngày …/… đến ngày …/…/……, Ban Tự kiểm tra (cán bộ kiểm tra) đã làm việc với ………… và tiến hành kiểm tra …………………….

Sau đây là kết quả kiểm tra:

1. …………………….…………………….…………………….…………(Nêu khái quát đặc điểm, tình hình tổ chức, hoạt động của đối tượng được kiểm tra liên quan đến nội dung kiểm tra)

2. Kết quả kiểm tra: …………………………………………………………….

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Nhận xét, đánh giá: …………………………………………………………..

4. Kiến nghị: ……………………………………………………………………

Trên đây là Báo cáo kết quả kiểm tra về, Ban Tự kiểm tra (cán bộ kiểm tra) xin ý kiến chỉ đạo của …………………….

 

Nơi nhận:

- …………;

- Lưu: ……

TRƯỞNG BAN TỰ KIỂM TRA

(CÁN BỘ KIỂM TRA)

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT QUẬN Ô MÔN

TRƯỜNG TH NGUYỄN HỮU CẢNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:          /KL-THNHC

 

KẾT LUẬN

Về việc kiểm tra các hoạt động đầu năm

của trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh

Năm học : 2016-2017

Thực hiện Quyết định số …/QĐ-…… ngày …/…/…… của ………… về việc Tự kiểm tra các hoạt động của Trường (Trung tâm) ………… và Kế hoạch tự kiểm tra các hoạt động năm học 201...-201.., Ban Tự kiểm tra đã tiến hành kiểm tra …………… từ ngày …/… đến ngày …/…/……

Xét Báo cáo kết quả kiểm tra của Ban Tự kiểm tra (Cán bộ kiểm tra) ngày …/…/……

Kết luận kiểm tra như sau:

1. Khái quát chung: ……………………………………………………………...

……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Kết quả kiểm tra: …………………………………………………………….

3. Nhận xét và kết luận:

3.1. ………………………………………………………………………………

3.2. ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Kiến nghị các biện pháp xử lý:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Nơi nhận:

- …………;

- Lưu: ……

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Châu Văn Hồng