Công khai
Quay lại

KẾT QUẢ HỘI THI TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN CẤP TIỂU HỌC

Ngày 23/11/2016, 09:32
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN Ô MÔN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
                 
KẾT QUẢ HỘI THI "TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN" CẤP TIỂU HỌC
  QUẬN Ô MÔN - NĂM HỌC: 2016 - 2017
                 
STT Họ và Tên Nữ Trường Tiểu học Khối Kết quả Xếp giải  Ghi chú
1 Bùi Thị Hồng  Liên x Nguyễn Hiền 2 Công nhận Giải I  
2 Hoàng Thị Kim Oanh x Nguyễn Huệ 2 Công nhận Giải II  
3 Trần Hoàng Kiều Mi x Trương Định 2 Công nhận Giải II  
4 Trương Thị Mỹ Ngân x Trần Hưng Đạo 2 Công nhận Giải III  
5 Bùi Thị Thúy  Ái x Nguyễn Hữu Cảnh 2 Công nhận Giải III  
6 Lê Xuân   Thảo x Nguyễn Tri Phương 2 Công nhận Giải III  
7 Nhan Thị Phụng x Trần Phú 2 Công nhận Giải KK  
8 Nguyễn Thị  Diệu x Kim Đồng 2 Công nhận Giải KK  
9 Nguyễn Thị Thu Nga x Lý Thường Kiệt 2 Công nhận Giải KK  
10 Lê Thị Thắm x Long Hưng 2 Công nhận Giải KK  
11 Nguyễn Thị Kim  Chi x Cao Bá Quát 2 Công nhận Giải KK  
12 Trần Thị Hương x Nguyễn Du 2 Công nhận    
13 Phạm Thị Bích  Loan x Võ Thị Sáu 2 Công nhận    
14 Nguyễn Thị  Phượng x Nguyễn Thông 2 Công nhận    
15 Dương Thị Y  Dung x Nguyễn Bỉnh Khiêm  2 Công nhận    
16 Đoàn Thị Thanh Huyền x Nguyễn Việt Hồng 2 Công nhận    
17 Dương Lý Trung Hiếu   Nguyễn Trung Trực 2 Công nhận    
18 Nguyễn Thị  Ái x Phan Bội Châu 2 Công nhận    
19 Đào Kim Cúc x Trưng Vương 2 Công nhận    
20 Phạm Thị Mai x Trần Hưng Đạo 3 Công nhận Giải I  
21 Lê Thanh Tâm   Trần Phú 3 Công nhận Giải II  
22 Lê Thị Bảo Gia x Nguyễn Tri Phương 3 Công nhận Giải II  
23 Võ Thái  Học   Trương Định 3 Công nhận Giải III  
24 Phan Thị Ngọc  Thêm x Nguyễn Hữu Cảnh 3 Công nhận Giải III  
25 Nguyễn Thị Diễm  Kiều x Nguyễn Huệ 3 Công nhận Giải III  
26 Đặng Quốc Triệu   Trưng Vương 3 Công nhận Giải KK  
27 Lâm Hoàng  Oanh x Nguyễn Trung Trực 3 Công nhận Giải KK  
28 Dương Thị Kim Hai x Nguyễn Bỉnh Khiêm  3 Công nhận Giải KK  
29 Nguyễn Thị Thu Hường x Cao Bá Quát 3 Công nhận Giải KK  
30 Nguyễn Thị  Hường x Nguyễn Thông 3 Công nhận    
31 Huỳnh Thị Kim Ba x Nguyễn Việt Hồng 3 Công nhận    
32 Trần Thị  Xuyến x Nguyễn Hiền 3 Công nhận    
33 Trương Thị Sương x Nguyễn Du 3 Công nhận    
34 Huỳnh Thị Thủy  Tiên x Kim Đồng 3 Công nhận    
35 Nguyễn Thị Hồng Cảnh x Long Hưng 3 Công nhận    
36 Nguyễn Thị Tuyết  Nga x Võ Thị Sáu 3 Công nhận    
37 Phan Ngọc  Thiềm x Phan Bội Châu 3 Công nhận    
38 Đỗ Thị Kim Ngân x Lý Thường Kiệt 3 Công nhận    
39 Huỳnh Thị Hồng Đào x Trần Hưng Đạo 4 Công nhận Giải I  
40 Ng Bình Phương Trang Thùy x Nguyễn Thông 4 Công nhận Giải II  
41 Trịnh Thị  Thắm x Nguyễn Tri Phương 4 Công nhận Giải II  
42 Phan Văn  Thanh   Nguyễn Hữu Cảnh 4 Công nhận Giải III  
43 Nguyễn Thị Lệ Phượng x Võ Thị Sáu 4 Công nhận Giải III  
44 Nguyễn Thị Mỹ Trang x Trưng Vương 4 Công nhận Giải III  
45 Lê Thị Út Em x Trương Định 4 Công nhận Giải KK  
46 Lý Thị Ngọc  Châu x Trần Phú 4 Công nhận Giải KK  
47 Hồ Thị Loan x Cao Bá Quát 4 Công nhận Giải KK  
48 Trần Thị Mỹ Phượng x Nguyễn Trung Trực 4 Công nhận Giải KK  
49 Huỳnh Văn Dũng   Long Hưng 4 Công nhận    
50 Nguyễn Văn  Lựu   Lý Thường Kiệt 4 Công nhận    
51 Đoàn Lê Minh Triết   Kim Đồng 4 Công nhận    
52 Nguyễn Thị Kim  Phượng x Nguyễn Hiền 4 Công nhận    
53 Nguyễn Thị Hồng Diễm x Nguyễn Du 4 Công nhận    
54 Trần Thị Lộc Toàn x Nguyễn Việt Hồng 4 Công nhận    
55 Nguyễn Thị  Lùng x Nguyễn Huệ 4 Công nhận    
56 Phan Thị Hoa  Phượng  x Nguyễn Bỉnh Khiêm  4 Công nhận    
57 Lê Kim Phượng x Phan Bội Châu 4 Công nhận    
58 Đặng Thị Ngọc  Phượng x Võ Thị Sáu 5 Công nhận Giải I  
59 Lê Thị Thanh Vui x Trần Hưng Đạo 5 Công nhận Giải II  
60 Nguyễn Thị Ly x Nguyễn Tri Phương 5 Công nhận Giải II  
61 Lê Ơn  Gọi x Nguyễn Huệ 5 Công nhận Giải III  
62 Phan Thị Tuyết Thương x Nguyễn Thông 5 Công nhận Giải III  
63 Nguyễn Ngọc  Minh   Kim Đồng 5 Công nhận Giải III  
64 Nguyễn Thị Kim Liên x Trần Phú 5 Công nhận Giải KK  
65 Nguyễn Hoa  Đào x Cao Bá Quát 5 Công nhận Giải KK  
66 Nguyễn Văn  Minh   Nguyễn Hữu Cảnh 5 Công nhận Giải KK  
67 Dương Sa  Quanh   Trưng Vương 5 Công nhận Giải KK  
68 Lê Thị Kiều  Oanh x Nguyễn Hiền 5 Công nhận Giải KK  
69 Phạm Âu Chi  Mai x Lý Thường Kiệt 5 Công nhận    
70 Nguyễn Ngọc  Trinh x Nguyễn Trung Trực 5 Công nhận    
71 Lê Thị Như Nghĩa x Long Hưng 5 Công nhận    
72 Nguyễn Thị Bé Thu x Phan Bội Châu 5 Công nhận    
73 Nguyễn Thị  Quyến x Trương Định 5 Công nhận    
74 Lê Hoàng  x Nguyễn Việt Hồng 5 Công nhận    
75 Ngô Thị Kim Tho x Nguyễn Bỉnh Khiêm  5 Công nhận    
76 Ngô Thị  Lan x Nguyễn Du 5 Công nhận    
                 
Tổng kết: Danh sách này có 76 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi "Tiết đọc thư viện", trong đó có
 4 giải I, 8 giải II, 12 giải III và 18 giải Khuyến khích.        
          Ô Môn, ngày 21 tháng 10 năm 2016      
          KT. TRƯỞNG PHÒNG      
          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG      
          (Đã ký)      
                 
                 
          Võ Công Tuấn      
Nguyễn Thành Thống