Chi tiết tin
Quay lại

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1

Ngày 09/09/2016, 16:02
UBND TP CẦN THƠ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2038/TB-SGDĐT          Cần Thơ, ngày  06 tháng 9 năm 2016
THÔNG BÁO
Về việc kiểm tra công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
Thực hiện Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 và
Quyết định số 955/QĐ-UBND  ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân
thành phố Cần Thơ về việc thành lập, bổ sung Đoàn kiểm tra công nhận trường
tiểu học trên địa bàn thành phố Cần Thơ đạt chuẩn quốc gia;
Theo đề nghị của UBND  các quận, huyện:  Ô Môn và Phong Điền về việc
kiểm tra công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia;
Sở Giáo dục và Đào tạo  thông báo kế hoạch kiểm tra công  nhận  và kiểm
tra kỹ thuật  các trường tiểu học  trên địa bàn các quận, huyện  trên  đạt chuẩn quốc
gia như sau:
1. Thời gian và địa điểm
1.1. Kiểm tra công nhận
- Ngày 12/9/2016
+ Sáng: Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực, quận Ô Môn;
+ Chiều: Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh, quận Ô Môn.
- Ngày 14/9/2016
+ Sáng: Trường Tiểu học Tây Đô, huyện Phong Điền;
+ Chiều: Trường Tiểu học Nhơn Ái 2, huyện Phong Điền.
1.2. Kiểm tra kỹ thuật
- Ngày 15/9/2016
+ Sáng: Trường Tiểu học Trường Long 2, huyện Phong Điền;
+ Chiều: Trường Tiểu học Trường Long 3, huyện Phong Điền;
(Đề nghị thành viên trong đoàn kiểm tra có mặt lúc 6 giờ30   mỗi ngày tại
Sở Giáo dục và Đào tạo để cùng đi)
2. Thành phần Đoàn kiểm tra
Các thành viên có tên trong Quyết định số  781/QĐ-UBND ngày 12 tháng
3 năm 2015 và Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Ủy
ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thành lập, bổ sung Đoàn kiểm tra công
nhận trường tiểu học trên địa bàn thành phố Cần Thơ đạt chuẩn quốc gia (có danh
sách đính kèm).
3. Thành phần làm việc với Đoàn
-  Đại diện lãnh đạo UBND quận, huyện  (đối với các trường kiểm tra công
nhận)
-  Đại diện lãnh đạo  phòng giáo dục và đào tạo và các chuyên viên  có liên
quan;
-  Hiệu  trưởng,  Phó  hiệu  trưởng,  giáo  viên  có  liên  quan,  trưởng  ban  đại
diện cha mẹ học sinh trường tiểu học được kiểm tra.
4. Nội dung
Kiểm  tra  công  nhận  việc  thực  hiện  các  tiêu  chuẩn  trường  tiểu  học  đạt
chuẩn  quốc  gia  theo  Thông  tư  số  59/2012/TT-BGDĐT  ngày  28  tháng  12  năm
2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy định về tiêu
chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt Mức chất lượng tối thiểu, trường
tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện và
các  trường  tiểu  học  nêu  trên  chuẩn  bị  và  tạo  điều  kiện  để  Đoàn  kiểm  tra  hoàn
thành nhiệm vụ./.
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:             
- Thành phần Đoàn kiểm tra;         
- UBND quận, huyện: Ô Môn,
Phong Điền;   
- Phòng GDĐT: Ô Môn, Phong Điền
- Lưu VT, GDTH.
Trần Hồng Thắm
DANH SÁCH
Đoàn kiểm tra công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
(Kèm theo Thông báo số 2038 /TB-SGDĐT ngày 06/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo)
TT  Họ và tên  Chức vụ - Đơn vị công tác
1  Võ Minh Lợi  Phó Giám đốc, Sở GD&ĐT – Trưởng đoàn
2  Trần Thanh Tài
Trưởng  phòng  GDTH,  Sở  GD&ĐT  –  P.Trưởng
đoàn
3  Lương Hiển Vinh  Chủ tịch công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo
4  Lê Thanh Long  P. Trường phòng GDTH,Sở   GD&ĐT
5  Lê Hoàng Hải  Chuyên viên phòng GDTH, Sở GD&ĐT – Thư ký
6  Nguyễn Thanh Sang
Phó  Trưởng  phòng  Đào  tạo,  Sở  Văn  hoá  –  Thể
thao và Du lịch
7  Nguyễn Văn Trúc  Phó Trưởng phòng Đào tạo, Sở Nội vụ
8  Tô Thị Hồng Ngân
Phó  Trưởng  phòng  Kế  hoạch  –  Tài  chính,  Sở
GD&ĐT
9  Trần Ngọc Luận
Phó  Trưởng  phòng  Kế  hoạch  –  Tài  chính,  Sở
GD&ĐT
10  Phan Ngọc Oanh  Sở Tài chính
11  Lê Thị Lương Hảo  Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Du, Q. Ninh Kiều
12  Mạch Lệ Xuân  Hiệu trưởng Trường TH An Nghiệp, Q. Ninh Kiều
13  Nguyễn Thị Bích Huyền
Hiệu  trưởng  Trường  TH  Trần  Hưng  Đạo,  Q.  Ô
Môn
14  Nguyễn Thị Kim Chi  Hiệu trưởng Trường TH Trà An, Q. Bình Thủy
15  Hoàng Thị Nga  Hiệu trưởng Trường TH An Thới, 1 Q. Bình Thủy
16  Huỳnh Thị Xuân Lan  Hiệu trưởng Trường TH Thới Bình 1 Q. Ninh Kiều
17  Trịnh Thị Nhung  Hiệu trưởng Trường TH Bình Thủy, Q. Bình Thủy
Tổng kết danh sách có 17 (mười bảy)
Nguyễn Thành Thống