Chi tiết tin
Quay lại

BGH TRƯỜNG THÔNG BÁO THỰC HIỆN THEO CÔNG VĂN 2101/SGDĐT-CTTTT

Ngày 15/09/2016, 16:05
UBND TP. CẦN THƠ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 2101/SGDĐT-CTTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày  14  tháng  9  năm 2016
V/v tuyên truyền, vận động và xử
lý vi phạm về nồng độ cồn đối với
người điều khiển phương tiện
cơ giới đường bộ trên địa bàn
thành phố Cần Thơ 2016
Kính gửi:
- Phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện;
- Các cơ sở giáo dục trực thuộc.
Thực hiện Kế hoạch số 272/KH-BATGT ngày 12 tháng 7 năm 2016 của
Ban An toàn giao thông thành phố về việc  tuyên truyền, vận động và xử lý vi
phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện   cơ giới đường bộ
trên địa bàn thành phố Cần Thơ,
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện,
các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện các yêu cầu sau:
1.  Nâng cao  nhận thức  cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh
viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người
điều  khiển  phương  tiện  cơ  giới  đường  bộ.  Thực  hiện  tốt  “Đã  uống  rượu,  bia  -không lái xe”.
2. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền chuyên đề về phòng chống rượu, bia
khi lái xe. Lồng ghép các nội dung phòng chống lạm dụng thức uống có cồn trong
chương trình giảng dạy trên lớp.
3. Báo cáo việc  chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về nồng độ
cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ  trước ngày 10 tháng
12  năm  2016  (Số lần tuyên truyền;  tổng số  lượt  vi phạm phát luật về nồng độ
cồn khi điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ/đơn vị, tính từ ngày 01/9/2016
đến 10/12/2016).  Báo cáo kết quả về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Chính
trị tư tưởng; hộp thư điện tử: phongcttt.socantho@moet.edu.vn)
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện,
các cơ sở giáo dục trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Ban ATGT thành phố (để b/c);
- Như trên;
- Lưu: VT, CTHSSV.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hồng
Nguyễn Thành Thống