Chi tiết tin
Quay lại

THÔNG BÁO

Ngày 28/07/2016, 09:07
HỌP HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM ĐẦU NĂM: 2016-2017
BGH Trường thông báo đến thoàn thể CB-GV-CNV trường tập trung họp hội đồng sư phạm ngày 30/07/2016 (7 giờ 30 phút ngày 30/07/2016)
Nguyễn Thành Thống