Chi tiết tin
Quay lại

QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP -XÓA MÙ CHỮ

Ngày 24/11/2016, 07:32
ỦY BAN NHÂN DÂN                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     QUẬN Ô MÔN                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 4679/QĐ-UBND                                   Ô Môn, ngày 28  tháng  10 năm 2016   
 
QUYẾT ĐỊNH  
Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công nhận các phường đạt chuẩn  
phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm học 2015-2016  
 
 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN Ô MÔN
  Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị  định số 20/2014/NĐ-CP, ngày 24 tháng 3 năm 2014 của
Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ quận tại Tờ trình số 476/TTr-PNV
ngày 27 tháng 10 năm 2016,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra công nhận các phường đạt chuẩn phổ cập
giáo duc, xóa mù chữ năm học 2015-2016, gồm các ông, bà có tên sau:
- Trưởng đoàn:
  Ông Ngô Hoàng Khang, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận.
- Phó Trưởng đoàn:
+ Ông Nguyễn Văn Trãi, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận.
+ Ông Lương Hữu Bá, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên –
Kỹ thuật Tổng hợp và Hướng nghiệp quận.
- Các Thành viên:
+ Ông Lê Hoàng Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở
Thới Long.
+ Bà Cao Thị Tuyết, Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Thới Hòa.
+ Bà Lê Thị Diệp Thảo, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thới Long.
+ Bà Dương Thị Hồng Nhung, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phước Thới.
+ Bà Trần Thị Công Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thới An.
+ Ông Nguyễn Phước Sĩ, Giáo viên Trường Tiểu học Trương Định.
+ Ông Lê Minh Mẫn, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực.
+ Ông Nguyễn Thành Thống, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh.
+ Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du.
+ Ông Nguyễn Văn Sum, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thới Long.
+ Ông Trần Tấn Thi, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Lợi.   LỊCH KIỂM TRA
(Kèm theo Quyết định số:4679/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 10 năm 2016  
của UBND quận Ô Môn)
 
TT  Thời gian  Ngày  Kiểm tra đơn vị
 
Địa điểm làm việc
 
1  13giờ 30phút  14/11/2016  Phường Châu Văn Liêm UBND phường
2  7giờ 30phút  Phường Thới Hòa  UBND phường
3  13giờ 30phút
15/11/2016
Phường Thới An  UBND phường
4  7giờ 30phút  Phường Thới Long   UBND phường
5  13giờ 30phút
16/11/2016
Phường Long Hưng  UBND phường
6  7giờ 30phút  Phường Trường Lạc   UBND phường
7  7giờ 30phút
17/11/2016
Phường Phước Thới  UBND phường
 
Tập tin đính kèm:
Châu Văn Hồng