Chi tiết tin
Quay lại

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỌC SINH LỚP 1

Ngày 12/09/2016, 09:26

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 1

 

Năm học: 2018-2019

 

Kính gởi: Kính gởi BGH  trường TH Nguyễn Hữu Cảnh.

Họ và tên học sinh:……………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………….……..…………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay: Khu vực…………………………………………………….

Họ tên chủ hộ:……………………………….………………………………..

Năm sinh:……………………………nghề nghiệp:………………………….

Họ tên cha:……………………………………………………………...…….

Năm sinh:……………………………nghề nghiệp:………………………….

Họ tên mẹ:……………………………………………………………………

Năm sinh:……………………………nghề nghiệp:………………………….

Số điện thoại:……………………………………………..………………….

Nguyện vọng học lớp:

Lớp 1 buổi   

Lớp 2 buổi   

 

                        Thới An, ngày…..tháng…..năm 2018

                   Chữ ký của PHHS

 

 

 

Nguyễn Thành Thống